حوزه رياست
نام و نام خانوادگی : علیرضا پورخباز
مدرک : دکترا محیط زیست
مرتبه علمی : دانشیار
سمت : ریاست موسسه

برخی از وظايف و اختيارات رئيس مؤسسه:


• اداره كليه امور مؤسسه بر اساس ضوابط ومقررات‌مربوط

• اجراي مصوبات و ضوابط شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي و هيأت موسس

• پيشنهاد ظرفيت پذيرش دانشجو براي هر سال و دوره تحصيلي به هيأت موسس

• نظارت بر حسن اجراي امورآموزشي، پژوهشي، اداري، مالي، توسعه‌اي و استخدامي مؤسسه

• پيشنهاد طرح‌ها و برنامه‌هاي آموزشي،‌پژوهشي و اجرايي به هيأت موسس

• استخدام، انتصاب و عزل كاركنان آموزشي و غير آموزشي مؤسسه با رعايت ضوابط ومقررات مصوب مراجع ذیصلاح