حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
نام و نام خانوادگی : محمدعلی شمسی نژاد
مدرک : دکترا برق-الکترونیک
مرتبه علمی : دانشیار
سمت : معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

وظایف و اختیارات معاونت آموزشی

- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مختلف آموزشی و دستور جلسات شورای آموزشی دانشگاه با همکاری مسئولان ذیربط

- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب

- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و همفکری

- ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست

- نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای وابسته به آموزش

- ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان