حوزه معاونت مالي و اداري
نام و نام خانوادگی : فرید مرادی نژاد
مدرک : دکترا
مرتبه علمی : استادیار
سمت : معاون مالی و اداری

این حوزه در دو بخش اداری و مالی با توجه به آیین نامه های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و سایر قوانین دولتی و کشوری در راستای خدمت رسانی به کارکنان و دانشجویان عزیز ،وظیفه تهیه و ارائه گزارشات بودجه ای ،عملکرد بودجه ،صدور احکام اداری و امور مالی دانشجویان را عهده دارمیباشد.