واحد مالي و حسابداري

معاونت مالی و حسابداری : جناب آقای دکتر مرادی نژاد

کارشناس مالی و حسابداری : آقای مکرمی فر

تلفن تماس کارشناس مالی و حسابداری :  32425252 داخلی 3